Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden2019-04-09T13:58:22+00:00

Algemene voorwaarden van:
Magnifique intereurwerken
Heezerweg 223
5643 KB Eindhoven
Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 72382775

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Magnifique interieurwerken gevestigd te Eindhoven.
 2. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Magnifique interieurwerken zal in het vervolg van deze voorwaarden ‘het bedrijf’ genoemd worden. De ontvanger van diensten en producten geleverd door Magnifique interieurwerken zal in het vervolg van deze voorwaarden ‘de consument’ genoemd worden.

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Mondelinge afspraken binden de consument nadat deze schriftelijk door het bedrijf zijn bevestigd dan wel zodra het bedrijf met instemming van de consument een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door het bedrijf bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs c.q. tarieflijsten etc. van het bedrijf zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de consument aanvaard, dan heeft het bedrijf het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door het bedrijf gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze eventuele kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht het bedrijf niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de consument verstrekte gegevens alsmede de ten tijde van de offerte geldende kostprijzen van de te leveren zaken en/of materialen. Mochten deze gegevens c.q. kostprijzen naderhand gewijzigd worden c.q. wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
 5. Indien de aanvaarding van de consument afwijkt van het aanbod, dan is het bedrijf hieraan niet gebonden.
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden van de bescheiden, alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van het bedrijf zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 7. De in het vorige lid genoemde monsters, modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van het bedrijf en dienen op eerste verzoek van het bedrijf te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. het bedrijf aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor door of namens de consument en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen.
 9. het bedrijf heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de consument in rekening te brengen, mits het bedrijf de consument vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4: Inschakeling derden

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft het bedrijf het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van het bedrijf.
 2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat het bedrijf met meerdere derden dient samen te werken, dan dient de consument een leider onder hen aan te stellen alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De consument kan deze bevoegdheid, in overleg met het bedrijf en afhankelijk van de instemming van het bedrijf, aan hem delegeren.

Artikel 5: Verplichtingen van de consument.

 1. De consument dient ervoor te zorgen dat:
 2. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door het bedrijf gewenste vorm aan het bedrijf ter beschikking worden gesteld;
 3. het bedrijf op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
 4. de door de consument aan het bedrijf verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
 5. de door de consument ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat het bedrijf hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
 6. het bedrijf binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien het bedrijf zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
 7. het bedrijf voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de consument.
 8. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn om in redelijke omstandigheden de overeengekomen diensten en/of materialen te leveren.
 9. het bedrijf op de hoogte is van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
 10. de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van het bedrijf opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
 11. De consument draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De consument vrijwaart het bedrijf voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de door de consument geleverde gegevens.
 12. het bedrijf zal de door de consument verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de consument aan derden verstrekken.
 13. De consument is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die het bedrijf tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de consument heeft opgeslagen.

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken c.q. bescheiden moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien het bedrijf zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door het bedrijf per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de consument op het moment van levering. Gebreken die direct gevolg zijn van de constructie of levering, zullen verholpen worden door het bedrijf.
 4. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de consument te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de consument, behoudt het bedrijf zich het recht voor de uren en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn gemaakt in rekening te brengen bij de consument.
 5. Zaken die niet geleverd kunnen worden, kunnen in overleg opgeslagen worden. De opslagkosten zijn voor rekening van de consument.
 6. Het bedrijf is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de consument vooruitbetaling of zekerheid van de consument te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q.met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 7: Meer-en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen het bedrijf en de consument overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Verrekening van meer-en minderwerk vindt plaats:
 3. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
 4. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
 5. Verrekening van meer-en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 1. Het (maat)werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de consument is gesteld, de consument het (maat)werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de consument is getekend.
 2. Het (maat)werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de consument het (maat)werk -voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het (maat)werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij het bedrijf.
 3. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Ingeval partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering.
 4. Het bedrijf is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden en voor rekening van het bedrijf komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.
 5. Ingeval de consument na de in dit artikel bedoelde oplevering en onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. kan contact opgenomen worden met het bedrijf om tot een passende oplossing/service te komen. Deze service kan als nieuwe opdracht aangenomen worden waardoor nieuwe prijsafspraken gemaakt worden.

Artikel 9: Klachten

 1. Bij het in de ogen van de consument in gebreke blijven van het bedrijf, dient eerst telefonisch contact opgenomen te worden om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen.
 2. Officiële klachten/bezwaren dienen schriftelijk ingediend te worden. Dit kan zowel via email als per post. Alleen op deze manier wordt de klacht in behandeling genomen.
 3. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten dan wel onvolkomenheden veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan natuurproducten kan geen bezwaar gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit de zaken zijn vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van het bedrijf.
 4. Ten aanzien van geringe afwijkingen in kleuren, kleursamenstellingen en materialen kan geen bezwaar gemaakt worden.
 5. Bezwaren c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de consument niet op.
 6. Het bedrijf dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien het noodzakelijk blijkt dat het bedrijf ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van het bedrijf indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
 7. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be-of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op bezwaar.
 8. Ingeval van terechte bezwaren/klachten zal de schade worden afgewikkeld als garantie of via de aansprakelijkheid van het bedrijf.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en garantie

 1. Het bedrijf kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens-en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van het bedrijf, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van het bedrijf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van het bedrijf, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. bescheiden c.q. de verrichte werkzaamheden.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van het bedrijf in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover het bedrijf hiervoor verzekerd is.
 5. Stelt de consument materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is het bedrijf verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.
 6. Het bedrijf staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.
 7. Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere (natuurlijke) materialen.
 8. Indien er garantie wordt verleend, geldt de garantie slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude en hitte etc..

Artikel 11: Betaling

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
 3. zal de consument aan het bedrijf een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
 4. heeft het bedrijf het recht, voor elke aan de consument verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste €20,00 ter zake administratiekosten bij de consument in rekening te brengen. Het bedrijf zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 5. Ter keuze van het bedrijf kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 6. Indien de consument niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is het bedrijf bevoegd de nakoming van de jegens de consument aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien het bedrijf het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
 7. Indien de consument, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op het bedrijf heeft, dan ziet de consument af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de consument (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het bedrijf is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door het bedrijf vervaardigde werken c.q. de geleverde zaken en de hieraan ten grondslag liggende door het bedrijf vervaardigde bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Door het verstrekken van gegevens aan het bedrijf verklaart de consument dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij het bedrijf in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Artikel 13: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is het bedrijf gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de consument voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van het bedrijf, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van het bedrijf.
 3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de consument gehouden zijn verplichtingen jegens het bedrijf tot aan dat moment na te komen.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Artikel 14: Ontbinding, annulering, opzegging

 1. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 2. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Ingeval de consument de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan het bedrijf een door het bedrijf nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De consument is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan het bedrijf te vergoeden. Het bedrijf is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en -naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen -20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de consument in rekening te brengen.
 4. De consument is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart het bedrijf ter zake.
 5. Door de consument reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Datum: 24 oktober 2018